Regionstyrelsen beslutar om ny förvaltningsorganisation

2018-11-13

Idag beslutade regionstyrelsen om förvaltningsorganisation för sjukhusen i väster. Det innebär att Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett och Angereds Närsjukhus, från och med årsskiftet 2018/2019 bildar en gemensam förvaltning.

Regionstyrelsen beslutar om ny förvaltningsorganisation
I maj i år 2018 fastställde regionfullmäktige den politiska organisationen för mandatperioden 2019–2022. Bland annat beslutades att Alingsås lasarett, Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus och Angereds Närsjukhus från och med årsskiftet 2018/2019 får en gemensam styrelse. Nu är det alltså formellt beslutat att även tjänstemannaorganisationerna går samman i en gemensam förvaltning.

Rekryteringen av en chef för den nya förvaltningen påbörjades redan för några veckor sedan. Det gjordes för att inte tappa fart i processen. Nu går rekryteringen in i nästa fas och kandidater kan kallas till intervju. När den nya förvaltningschefen är på plats kan hen, tillsammans med den nya styrelsen, påbörja etableringen av en ny gemensam förvaltning för de berörda sjukhusen.

Beslutet som regionstyrelsen fattat grundar sig på den utredning som regiondirektören genomfört. Utredningen tar hänsyn till runt 80 nyckelpersoners inspel i frågan, däribland berörda sjukhusledningar och de fackliga organisationerna.

Frågan om former för effektiv koordinering av vårdutbud och utnyttjande av gemensam kapacitet och kompetens vid sjukhusen samt hur styrelsens ansvar för pågående utbyggnad av utökad sluten och öppen vårdkapacitet ska utformas, som också var en del av utredningen, övergår till den nya styrelsen och den nya förvaltningen att arbeta vidare med under 2019.