Gemensam förvaltning för sjukhusen i väster

Arbetet med att utreda formerna för tjänstemannastödet till den nya styrelsen för sjukhusen i väster fortsätter. Men för att inte tappa fart påbörjas nu en rekryteringsprocess av en förvaltningschef. Inriktningen för arbetet är alltså att det blir en gemensam förvaltning.

En gemensam ledning kan, med stöd i den fortsatta utredningen och parallellt med nuvarande sjukhusledningar, arbeta med möjligheter och positiva synergier. Kunskap som finns bland chefer och medarbetare på förvaltningarna kan fångas upp och vävas in i arbetet med att forma det nya och det kommer i slutändan att komma patienterna till gagn.

Utredningen kommer fortsatt att arbete med att beskriva former för effektiv koordinering av vårdutbud och att ta fram ett namn för den nya organisationen. Utredningen innefattar inte att se över eller förändra sjukhusens nuvarande uppdrag. Utredningen ska, enligt tidigare tidsplan, redovisas i slutet av november.

För att ge den nya förvaltningen tillräckligt med tid för att se över synergier och gemensamma kapaciteter kommer 2018 års vårdöverenskommelser att förlängas över 2019.

Löpande uppdateringar om processen kommer även fortsatt att ske i linjerna och på förvaltningarnas intranät.

Den här informationen har gått ut till centrala fackgrupper, lokala fackgrupper, i linjerna på respektive sjukhus samt på respektive sjukhus intranät.