Organisering av stabsfunktioner inom Sjukhusen i väster

Den övergripande organiseringen av stabsfunktioner inom Sjukhusen i väster förhandlades på MBL den 26/6. Förhandlingen slutade i enighet, med tillägget att arbetsgivaren genomför risk- och konsekvensanalys ur ett medarbetarperspektiv under kvartal 3 och 4. Redovisning av analyserna sker i respektive skyddskommitté. Klicka här för att läsa förhandlingsunderlaget i sin helhet. Följande staber etableras från och med 20/8:

  • Ekonomistab
  • HR-stab
  • Utvecklingsstab
  • Kommunikationsstab
  • Kansli- och försörjningsstab

Strukturen inom respektive stab syftar till att främja samarbete och samverkan och nå synergieffekter inom förvaltningen samt ge verksamheterna ett nära stöd för att förvaltningen som helhet ska nå målen. Ett arbete med att tydliggöra uppdrag och mandat kommer ske kontinuerligt i dialog inom förvaltningen och vid behov inom ramen för MBL-förhandling.

Kansli- och försörjningsstab har i dagsläget ingen utsedd stabschef. Mer information om detta kommer inom kort på Forum Sjukhusen i väster.

Se bild över stabernas organisation här.

Ekonomistab

Ekonomistaben stödjer Sjukhusen i västers styrelse, ledning och verksamheter i ekonomisk analys, planering, budget, styrning, investering, redovisning, uppföljning och rapportering med mera med fokus på såväl delar som helhet. Staben svarar också för att lagstiftning, regelverk och riktlinjer kring ekonomi efterlevs.

Ekonomistaben samlas inte geografiskt till en plats, utan kommer att finnas på befintliga tomter.

I den nya ekonomistaben ingår initialt 17 medarbetare: 1 strateg, 1 ekonomiassistent och 15 ekonomer/controllers. Inriktningen är enhetlig titulatur för ekonomer/controllers. Basen är stöd till förvaltningens chefer i frågor relaterat till ekonomi. Genom att medarbetare också ges möjlighet till att arbeta med förvaltningen som helhet ges goda förutsättningar för en ansvarstagande grupp som tillsammans tar ansvar för funktionens verksamhet och utveckling.

HR-stab

Inom HR-staben finns det cirka 40 medarbetare. 27 medarbetare har hela sin tjänst inom HR-staben. Drygt 10 medarbetare har också sin tillhörighet och största del av sin tjänst inom någon annan del av verksamheten. HR-staben får två enhetschefer.

Enhetschef HR-stöd

Blir chef för alla HR-specialister, HR-administratörer och HR-assistenter. Enhetschefen kommer att ha medarbetare på samtliga sjukhustomter.

Enhetschef Kompetensförsörjning

Blir närmsta chef för studierektorer och utbildningssekreterare (inom utbildningsfrågor för sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare) samt kommer vara arbetsledare för införandeansvarig för karriärutvecklingsmodellerna och lektor.

Förhandlingsansvarig

Ansvarar för processerna inom arbetsvillkor, arbetsmiljö, arbetsmiljösatsningen, ledarskap och medarbetarskap. Samt är stöd till fackliga i heltidsuppdrag (ca 5 pers.) I en nybildad förvaltning finns det många frågor inom ramen för arbetsvillkor, arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap att hantera och utveckla, och som gynnas av ett gemensamt förhållningssätt.

Utvecklingsstab

Utvecklingsstaben stöder ledning och verksamheter i arbetet med att utveckla arbetssätt och processer i syfte att förbättra såväl kvalitet som tillgänglighet för våra patienter.

Cirka 25 medarbetare blir direkt underställda utvecklingschefen, cirka 10 medarbetare ingår i andra verksamheter men deltar helt eller delvis i olika utvecklingsarbeten som leds av utvecklingschef.

Utvecklingsstabens medarbetare kommer geografiskt inte samlas till en plats utan kommer finnas på förvaltningens alla tomter.

De områden som finns inom utvecklingsstaben är:

  • Forskning och utveckling
  • eHälsa (IT, systemförvaltning, projektledning IT, FVM)
  • Innovation, Nya arbetssätt (utveckling av arbetssätt inför ny/ombyggnation)
  • Logistik, produktions- och kapacitetsplanering


Kommunikationsstab

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenhetens uppdrag är att med kommunikation som verktyg bidra till att sjukhuset uppfyller sina mål. Enheten behöver därför organiseras så att den på det mest optimala sättet kan fungera som stöd för verksamheterna samt ledning.

Kommunikationsenheten vid Sjukhusen i väster består, förutom av kommunikationschef, av fyra tjänster. Två tjänster är placerade i Kungälv, en i Angered och en i Alingsås. Dessutom är tre timvikarier knutna till kommunikationsstaben för att främst arbete med foto och film.

Folkhälsoenheten

Folkhälsoenheten vid Angereds Närsjukhus har bildats som ett led i sjukhusets verkställande av uppdraget att verka för jämlik hälsa inom stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Folkhälsoenheten består av tre tjänster, placerade i Angered.

Inom folkhälsoområdet flyttas en 40-procentig tjänst över till kommunikationsstaben. Tjänsten är Processledare för Hälsofrämjande sjukhus vid Kungälvs sjukhus.

Inom enheten finns en verksamhetsansvarig utsedd. Verksamhetsansvarig leder folkhälsoarbetet samt fördelar arbetsuppgifter inom enheten och ser till att det dagliga arbetet löper i enlighet med sjukhusets övergripande mål och utförs i enlighet med det aktuella kunskapsläget.

Sjukhusbiblioteket

En bibliotekarie som idag arbetar inom IT-enheten vid Kungälvs sjukhus får sin hemvist i kommunikationsstaben.

Kansli- och försörjningsstab

Kansli- och försörjningsstaben ansvarar för arkiv, diarium, dokumenthantering, säkerhetsfrågor, inklusive informationssäkerhet, samt särskilt chefsstöd och beredningsfunktion. Kansli- och försörjningsstaben ansvara också för kontinuerligt lokalplanerings- och lokalförsörjningsarbete samt förvaltningens servicebehov och serviceöverenskommelser.

Mer information om rekryteringen av chef för kansli- och försörjningsstaben kommer inom kort på Forum Sjukhusen i väster.

Projektenhet

Sjukhusen i väster har i nuläget tre omfattande bygg- och utvecklingsprojekt: Nya Kungälvs sjukhus, Nya Alingsås lasarett och Högsbo specialistsjukhus. För att upprätthålla strategiskt fokus på förvaltningens omfattande byggprojekt skapas en projektenhet som samlar funktioner direkt kopplade till projektledning av Nya Kungälvs sjukhus, Nya Alingsås lasarett och Högsbo specialistsjukhus. En enhetschef kommer ha personalansvar för ingående medarbetare. Enhetschefen kommer vara underställd förvaltningschef.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.