Risk- och konsekvensbedömning av nya verksamhetsområden fortsätter 29/1

Arbete med att hitta risker kopplade till översynen av struktur för verksamhetsområden fortsätter på MBL den 29/1. Extra MBL för förhandling enligt paragraf 11* är planerat till 6:e februari.

Den 15:e januari genomfördes en förvaltningsövergripande risk- och konsekvensbedömning med anledning av översynen av verksamhetsområdesstruktur. De fackliga organisationerna deltog i arbetet, liksom representanter från sjukhusledningen och vårdenhetschefer. Arbetet fortsätter på MBL 29/1 och handlingsplan för att möta risker förhandlas enligt paragraf 11 på ett extrainsatt MBL den 6:e februari. Sjukhusdirektör kan fatta beslut om ny organisation först efter att förhandling i MBL är genomfört.

Syftet med att genomföra en risk- och konsekvensbedömning är att identifiera vilka risker som finns och ta fram en handlingsplan för att reducera dem.

* I 11 § MBL stadgas att arbetsgivaren på eget initiativ ska genomföra förhandling med de kollektivsavtalsbärande arbetstagarorganisationerna innan beslut fattas om viktigare förändring av verksamheten, viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.