Översyn av verksamhetsstruktur på Sjukhusen i väster

När regionstyrelsen beslutade att Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus skulle bilda gemensam förvaltning framfördes behov av att kapaciteter och resurser som fanns på sjukhusen skulle nyttjas gemensamt och att ledning och styrning skulle effektiviseras. Hittills har vi samlat staberna, HR, ekonomi, utveckling, kommunikation samt kansli- och försörjning förvaltningsövergripande. Nu tar vi nästa steg.

Fortsätt läsa ”Översyn av verksamhetsstruktur på Sjukhusen i väster”

Bildandet av Sjukhusen i väster

Jag vill berätta vad som händer nu avseende formation av ny förvaltningsledning och ny förvaltningsstruktur. Jag förstår att det är många av er som undrar hur det påverkar er, till exempel i stabsfunktionerna nu när vi rekryterar nya stabschefer.

Jag har tidigare informerat att ny ekonomichef och HR-chef påbörjar sina uppdrag 1:a maj. De har då ansvar för att formera sina staber för att möta den kommande organisationsstrukturen och de behov vi ser av ökad samverkan inom förvaltningen. De har inlett, eller ska inom kort, inleda samtal med sina grupper och tillsammans med mig diskutera former och framtida behov för förvaltningen inom respektive område. Fortsätt läsa ”Bildandet av Sjukhusen i väster”

Gemensam förvaltning för sjukhusen i väster

Arbetet med att utreda formerna för tjänstemannastödet till den nya styrelsen för sjukhusen i väster fortsätter. Men för att inte tappa fart påbörjas nu en rekryteringsprocess av en förvaltningschef. Inriktningen för arbetet är alltså att det blir en gemensam förvaltning.

En gemensam ledning kan, med stöd i den fortsatta utredningen och parallellt med nuvarande sjukhusledningar, arbeta med möjligheter och positiva synergier. Kunskap som finns bland chefer och medarbetare på förvaltningarna kan fångas upp och vävas in i arbetet med att forma det nya och det kommer i slutändan att komma patienterna till gagn. Fortsätt läsa ”Gemensam förvaltning för sjukhusen i väster”