Förslag till övergripande förvaltningsorganisation för Sjukhusen i väster

Måndagen 13 maj presenterade jag ett förslag på övergripande organisation för nuvarande sjukhusledningar inom Sjukhusen i väster. Samma information gav jag onsdagen den 15 maj till MBL-gruppen för Sjukhusen i väster. Förhandlingen i MBL-gruppen sker 5 juni. Planeringen är då att den övergripande strukturen ska kunna träda i kraft vid månadsskiftet augusti/september.

Sjukhusen i väster ska ha ett tydligt fokus på invånare och patient genom att med vår samlade kapacitet och kompetens öka tillgängligheten och fortsätta ge vård av hög kvalitet. Förslaget till den övergripande förvaltningsorganisationen syftar till att främja samverkan inom förvaltningen och att göra alla verksamheter delaktiga i ledning av förvaltningen. Alla verksamhetschefer och stabschefer är inbjudna till förvaltningens ledningsgrupp. Genom deltagande ges möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet och att bidra till helheten. Det gynnar både patienter och medarbetare. Förvaltningsledningen kommer sammanträda en gång i månaden.

Förslaget till organisation innebär att nuvarande verksamhetschefer ingår i förvaltningsledningen och att vi inte skapar en nivå mellan verksamhetsledning och förvaltningsledning. Det innebär en möjlighet men också ett ansvar på verksamhetsnivå att samverka inom förvaltningen för att nyttja vår samlade kapacitet.

Två nya roller som biträdande sjukhusdirektörer skapas som blanda annat har ett samordningsansvar för ett antal verksamhetsområden och ansvar att driva några av våra strategiska frågor som till exempel produktions- och kapacitetsplanering och arbete med digitalisering och Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). De biträdande sjukhusdirektörerna representerar också verksamheterna i det arbetsutskott som bildas.

Arbetsutskottets uppgift blir att bereda frågor för förvaltningsledningen samt att möta regionala uppföljningar och processer. Arbetsutskottet kommer att sammanträda varje vecka och består, förutom av de biträdande sjukhusdirektörerna, av sjukhusdirektör/förvaltningschef, stabscheferna samt chefssekreterare.

Vad gäller de olika stabsfunktionerna är chefssekreterare, ekonomichef, HR-chef, utvecklingschef och kommunikationschef utsedda. Vi har kvar arbete att göra för mer detaljer i vår organisation, bland annat vad som ska ingå i den nybildade stabsfunktionen Kansli- och försörjning. I grova drag ska man ansvara för vissa övergripande funktioner som är viktiga för att leda, styra och utveckla sjukhuset så som arkiv, diarium och säkerhetsfrågor. De stabschefer som tillträtt har påbörjat dialog med de medarbetare som ingår i respektive stab.

Flera processer i vår verksamhet handlar om ett nära samarbete lokalt mellan kliniker, som till exempel akutvårdskedjan, vårdplatskoordinering och operationsprocesser. Dessa processer kräver i första hand lokala styrgrupper, som beroende på process får olika form men där det är viktigt att beslutsmandat är tydliga. Här har vi idag flera exempel på samtliga sjukhus där styrningen fungerar bra.

Med förslaget till övergripande förvaltningsorganisation ser jag att beslut kan tas på rätt nivå och att delaktighet och engagemang kan driva verksamheten att utvecklas.

Martin Rösman
Förvaltningschef

Ta gärna del av förslaget i presentationen här nedan. Du kan även läsa talmanus i presentationen, genom klicka på/sväva över den orangea pratbubblan i övre vänstra hörnet.

Har du frågor och funderingar?
Anslut gärna till Yammergruppen för dialog. Du loggar in på Yammer med dina VGR-uppgifter.