Öva antistress med neurofysiologisk återkoppling

Jag och Mikael Wintell har från avd Vårdens digitalisering hjälpt till med en ansökan till VGR:s innovationsfond. Projektledaren heter Tina Arvidsdotter och hon jobbar för FoU på Närhälsan. Tina kom nyligen med glädjebeskedet att ansökan nu beviljats.

Så vad handlar Tinas projekt om? Projektet är omfattande, men den del som fått finansiering heter “Utvärdera sensorer genom neurofysiologisk feedback vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa” och nedan kan du ta del av vår pitch.

Beskrivning av projektet

Projektet avser utvärdera sensorer som hjälpmedel vid behandling av personer drabbade av stressrelaterad psykisk ohälsa. Exempel på sensorer som är av intresse att nyttja är dels för att mäta hjärnaktivitet (EEG) dels mäta andningsfrekvens med RayVS1. Behandlingstillfället handlar om att öva på medveten andning och att hjärnaktiviteten går ner är ett bevis på att behandlingen går framåt.

Vi tänker oss att detta är ett påtagligt sätt att visa för patienten att när man tränar sig att andas medvetet kan hjälpa sig själv att ta kontroll över sin psykiska hälsa.

Medveten andning är en av flera metoder som bygger på forskningsbaserad komplementärmedicinsk kunskap som finns inom vården, så kallad integrativ medicin. Det är interventioner som utvecklats under de senaste 20 åren för att reducera stressrelaterade besvär.

Denna ansökan avser en utvärdering för att studera om ovan angiven sensorteknik kan underlätta vid behandling.

I utvärderingen ingår också att undersöka hur AI skulle kunna sortera fram insikt ur den insamlade sensordatan, detta genom metoder inom machine learning. På sikt finns här en potential till ett kostnadseffektivt egenvårdsprogram i och med att allt fler kompetenta sensorer erbjuds på konsumentmarknaden och ingår i teknik många av oss redan har. I framtiden kanske EEG-mätning och andningsfrekvensmätning finns i utrustning för virtuell verklighet eller smarta glasögon?

Behovet projektet fokuserar på

Allt fler personer upplever långvarig stress utan återhämtning och sjukskrivningarna ökar. Stressrelaterad psykisk ohälsa uppskattas vara relaterad till cirka 80 procent av samtliga långtidssjukskrivningar. Behandlingsinsatser som ges av vården och egenvård som kan praktiseras av den drabbade är av största vikt för att förebygga stress och stressrelaterade sjukdomar.

Att använda en sensor som bedömer patientens avslappning, under tiden som medveten andning praktiseras, är ett objektivt mått på behandlingsresultaten. Vår hypotes är att det kan bidra till den mer subjektiva upplevelsen av sjukdomstillståndet och framförallt ge återkoppling på vad som fungerar för den enskilda patienten.

Behovet från verksamhetens sida är att försöka optimera effektiviteten i behandlingen. Det skulle leda till snabbare tillfrisknande och en möjlighet att befintliga resurser räcker till att behandla fler människor.

Det tänkta genomförande

Projektledaren Tina Arvidsdotter disputerade 2014 med avhandlingen Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård.

Deltagare kan rekryteras från hennes pågående rehabiliteringsverksamhet för att utvärdera den sökta innovationen. Den patientgrupp som finns tillgänglig består av kvinnor med utmattningssyndrom, men behandlingen och projektets resultat är inte bundet till genus. Ljudfilerna som guidar patienten i medveten andning finns på 10 olika språk och projektets resultat kan användas på en mycket större grupp än enbart svensktalande.

På sikt finns förstås en miljömässig potential om patienternas behov av resor till och från behandling kan minskas, vilket också underlättar för de där resande innebär svårigheter. Exempelvis synskadade eller rörelsehindrade, eller där resandet innebär extra stress.

Tina har för ansökan rekryterat en digitaliseringsrådgivare och en utvecklingsledare från koncernkontorets avdelning Vårdens digitalisering som kommer stötta genomförandet.

Projektaktiviteter:

 • Testgrupp
  • Rekrytera patienter
 • Bygga prototyp utrustning
  • 3D-printa hjälmen, bygga in sensor
  • Föra dialog med leverantör av radarscanner för andningsfrekvens
 • Utvärdera och presentera
  • Provkör med patienter, samla data
  • Inspektera datats lämplighet för AI
  • Sammanställa rapport

Nytta med Antistress

Vi vill undersöka hypotesen att nytta uppstår genom att individen och behandlare genom hjälpmedlet får guidning och återkoppling. Dessutom kan insikt nås genom att kolla på trenden i de data som sensorn samlar in.

Vid behandlingstillfället är vår hypotes att nyttan är att få “neuro-fysiologisk feedback”. Ett mätbart sätt att bedöma behandlingens verkan i stunden och att jämföra behandlingstillfällen mot varandra. Vår bedömning är att det är först i en senare fas det är relevant med en kontrollgrupp.

Vad är alternativet? Hur originell är idén?

Att studera och dra slutsatser baserat på hjärnans aktivitet är inte direkt nytt, inte heller vetskapen att stress påverkar hjärnan. Det innovativa är snarare kombinationen av hjärnaktivitet/andningsfrekvens och detta med förhållandevis billig och portabel teknik med hur det ger nya möjligheter att utforma behandlingen. Utrustningen kostar cirka 3000 kr per enhet vilket möjliggör att vården på sikt skulle kunna låna ut ett övningspaket till patienter att ta med sig hem. Då kan de öva på sin andning och stressa ner i vardagen istället för att alltid behöva uppsöka vårdens lokaler.

Ett sådant scenario ligger i linje med ambitionen att på sikt monitorera patienter på distans och uppnå en effektiv ehälsa.

Ett befintligt alternativ är att förlägga behandlingarna till sjukhusen och använda den medicinteknik som finns där. Då uppnår man mer precisa mätvärden. Dock till priset av centralisering av vård till få platser, kostsam utrustning och personalekvationen går inte ihop.

Vi vill istället utvärdera om konsumentteknik är tillräckligt precis för att se trender i data snarare än enskilda datapunkter, och på vilket sätt detta fungerar i den befintliga och mer nära primärvården.

Projektbudget

Sökt belopp är 100 kkr, där 90 kkr går till lönekostnad och 10 kkr till prototyper.

Har du koll på någon intressant sensor är vi så klart intresserade av inspel.

Mer om antistress

Innovationsmedel till projekt riktat mot stressrelaterad psykisk ohälsa ›

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *