När Smarta glasögon gör succé i vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillgänglighet till snabb information och tydlig kommunikation är några av nyckelkomponenterna till bra akutvård. Förstärkt verklighet, eller Augmented Reality (AR), är ett verktyg som på senare år intagit både kommersiella och hälso- och sjukvårdsinriktade organisationer i syfte att förenkla och förstärka informationsflöden. Inom klinisk verksamhet har AR och smarta glasögon använts som både visuellt hjälpmedel inom kirurgi och som visualiseringsverktyg för medicinsk information, t.ex. journaldata.

Källa: thetimes.co.uk

Kirurgen Shafi Ahmed har i flera år genomfört olika användbarhetsstudier i operationssalar. Shafi har använt sig av HoloLens för att genomföra den första HoloLens-guidade kollaborativa operationer där kolleger som befunnits sig på flera tusen kilometers avstånd medopererat.

AR kommer att vara en viktig resurs för sjukvården i framtiden. AR-teknik medför tre viktiga komponenter;

  1. Lättillgänglig information
  2. Ökad mobilitet
  3. Ökad arbetsnöjdhet

Augmented Reality (AR) i sjukvården

Genom att AR har introducerats i hälso- och sjukvården ökar lättillgängligheten till information och mobiliteten för vårdgivarna. Tekniken underlättar för både vårdgivare och patienter att t.ex. hitta rätt lokal/patientrum/avdelning, att referera till rätt information vid möten utan att ha dator tillgängligt, att kunna videokommunicera med kolleger på distans, instruera kolleger via kamera och dokumentera viktiga händelser. Genom att integrera information i omgivningen, istället för att centralisera den i datorn, kan t.ex. ett patientmöte bli mycket mer givande då vårdgivaren kan behålla ögonkontakt med patienten och fokusera mindre på dokumentation då dokumentationen automatiseras. Genom att öka mobiliteten, ökar man även hälso- och sjukvårdspersonalens möjlighet att spendera mer tid med patienter, ute i verksamheten och mindre tid på dokumentation via dator.

Förbättringar i möjligheterna till realtidskommunikation och informationsflöden i realtid minskar även olika typer av missförstånd som kan påverka verksamheten eller den enskilda patienten negativt.

Företag som specialiserar sig inom vårdinriktad AR har på senare år vuxit sig starka och etablerar sig på allt fler sjukhus runt om i världen. I USA finns företaget Augmedix och i Sverige finns företaget SUCCCE.

SUCCCE – en AR-pionjär inom akutsjukvård

SUCCCE startades som ett koncept som ska möta det behov som finns hos dagens teknikintegrerade vårdmiljöer: minska stress och öka patientsäkerhet via AR-teknik.

SUCCCE, som står för  SMART USE OF COMMUNICATION IN COMPLEX CARE ENVIRONMENTS, har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ett ambitiöst projekt som involverar flera parter, t.ex. Blekinge kommunfullmäktige, Fujitsu, HiQ, Avalon och Google. Grundaren, Arnstein Njåstad, fick iden till projektet efter att ha arbetat med vårdrelaterade IT-lösningar och såg potentialen med nästa generations mobila kommunikationsvägar som lätt kan integreras i vårdmiljön. 

En stor kommande satsning kommer att beröra Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I samarbete med anestesikliniken – operation 5, på Sahlgrenska Sjukhuset, har SUCCCE under våren 2018 utvärderats som kliniskt verktyg och det är en utveckling som VRGbloggen kommer att följa med stort intresse. AR är framtidens vårdverktyg, och det är spännande att man valt att göra detta pilotprojektet inom VGR.