Vision Smärtvård 2030: Planeringsprojekt 2019

Förord  

Denna rapport är ett resultat av ett visionsdrivet arbetssätt. För flera av oss i projektgruppen innebar detta planeringsprojekt ett ganska nytt sätt att arbeta. Vi vill därför passa på att refklektera kort över detta. Vi har arbetat med visioner tidigare, men inte på samma fokuserade sätt. I detta projekt har visionen och delmålsformulering vara det centrala. Arbetet med omvärldsanalys har varit omfattande. Vi har nätverkat, skapat nya kontakter inom organisation och samhälle och att ta reda på hur olika verkligheter ser ut har varit betydligt mer omfattande än vad vi kunnat räkna med. Detta arbete kommer behöva fortsätta kontinuerligt i vidare projekt.  

Att få möjlighet att arbeta visionsdrivet, vilket inneburit att få tänka på helhet och olika parters aspekter i en fråga, har varit oerhört bra och givande. Vi tror dock att det är viktigt att parallellt med visionsarbetet också arbeta kontinuerligt med konkreta projekt kopplade till delmålen. Vi har rört oss mellan det abstrakta och konkreta, vilket gjort att planering av konkreta projekt kunnat ge feedback till vår formulering av delmål och vice versa. På samma sätt är det viktigt att få med olika parter tankar, kunskap och erfarenheter. Det är då viktigt att inkludera en bred representation av parter, som finns både uppåt och nedåt i organisationer, samt såväl olika grupper inom samhället och dess organisationer.

Vi vill härmed också tacka Vinnova för finansiering, som möjliggjort aktiviteter som lett fram till denna rapport.

Fortsätt läsa ”Vision Smärtvård 2030: Planeringsprojekt 2019”