Projekt: Vision smärtvård 2030


I november fick vi startbesked av Vinnova för ett nytt roligt projekt inom deras utlysning Visionsdriven hälsa. Projektet handlar om att jobba fram en vision för att förändra hur smärtvården ska kunna nå alla på ett jämlikt sätt senast år 2030. Det hela är ett samarbete mellan VGR, Göteborgs Universitet och Chalmers.

Långvarig smärta definieras som att smärtan funnits där i minst tre månader.

En femtedel av alla vuxna lider av långvarig smärta

Ungefär 20% av Sveriges vuxna befolkning lider av någon form av långvarig smärta och ungefär 5% av befolkningen har långvarig smärta av sådan grad att det påtagligt påverkar vardagsfunktionen och innebär stora behov av sjukvårdskontakter. Det är en mycket stor patientgrupp, samtidigt som sjukvårdens resurser att möta patienternas behov är begränsade. Undersökningar har visat att smärtpatienter i högre utsträckning än andra patientgrupper upplever vården som otillräcklig.

Vår vision är att ge alla patienter med långvarig smärta tillgång till personcentrerad, evidensbaserad vård år 2030. Långvarig smärta är komplex och dess behandling resurskrävande, vilket primärvårdens resurser och struktur inte kan möta idag. Genom samverkan mellan universitet, patientorganisationer och vårdgivare vill vi utveckla digitala verktyg i kombination med traditionella vårdlösningar för att bidra till en ekonomiskt, strukturellt och organisatoriskt hållbar lösning.

Projektets leveranser

Det vi sökt pengar för är att formulera en gemensam vision och kopplade delmål samt utarbeta en samverkansform för långvarig smärta.

Projektet kommer resultera i en handlingsplan med en utvecklad vision, delmål och konkreta projektplaner, tydligt förankrade hos brukare och vårdprofessioner. Den, inom projektet, utvecklade samverkansformen kommer efter det avslutade planeringsprojektet fortsätta att jobba med att förverkliga visionen. Vår ambition är att lyfta långvarig smärta inom primärvården och att vara en katalysator för multidisciplinär samverkan och öppenhet för moderna visionära lösningar.

Arbetet bedrivs genom aktiv samverkan mellan parter inom forskning, vård och patientgrupper, men även parter från områden vanligtvis skilda från vårdens. Tre större aktiviteter i form av workshops kommer anordnas under projekttiden, med olika fokus: 1) brukare och anhöriga, 2) vårdprofessioner och 3) bred samling runt utmaningen med långvarig smärta inom primärvården.

Utöver någon form av patientskola har vi redan ett gäng tänkbara delprojekt i blickfånget som vi ska validera mot alla intressenter, bland annat:

  • Utbildningspaket till vårdprofessionen
  • Kunskapsbank på nätet för vårdprofessionen
  • Tidig identifikation av långvarig smärta
  • Machine learning som verktyg för optimera utfall av multimodal smärtrehabilitering (MMR)
  • Digital pre-anamnes med adaptiva frågor. Preliminär smärtprofil och triagering
  • Män med smärta: Kan gruppsamtal och forum via nätet förbättra utfall av MMR?
  • Online-stöd till FYSS för ökad följsamhet
  • Utveckling av interaktivt behandlingsprogram för sänkt rörelserädsla

Mer om projektet Vision smärtvård 2030

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *