Strategiskt arbete med AI för life science

Genom att använda hälsodata mer systematiskt och strategiskt bör vi kunna hålla oss friska längre. Där finns också potentialen att upptäcka och åtgärda risker tidigare. Detta kan göra individens hälsa bättre samt vård- och omsorgsarbetet effektivare och förhoppningsvis även billigare.

Bakgrund: förädla systematiska hälsodata

Uppdraget kommer från Vinnova och tilldelades Swelife. Under guidning och stöttning av Lars Lindsköld (portföljansvarig för systematiska hälsodata inom Swelife) kommer jag (Marcus Österberg) att genomföra projektet under 2019.

Vi vill fokusera på hälsodata och dra nytta av artificiell intelligens. Den strukturerade data om en individs hälsa finns ofta utspridd hos ett flertal aktörer, ibland i hälsoappar, ibland antecknat någonstans och inte minst i journaler och register inom vården. Alla data om individen som har betydelse för välbefinnandet kan kallas för systematiska hälsodata. Utmaningen med att kunna använda dessa systematiska hälsodata är något Swelife jobbar med i SWEPER-projektet.

Det här projektet kommer att komplettera SWEPER genom att se ett tänkbart samspel mellan AI-teknik, som machine learning, och systematiska hälsodata. Sverige kan ha en konkurrensfördel internationellt när det gäller detta samspel, bland annat för att vår hälsa- och sjukvård är tillgänglig för alla, men också för att vi har personnummer som unik identifikation på alla medborgare. Det gör att vi inte behöver nöja oss med rollen som källa av rå hälsodata, utan faktiskt själva har möjligheten att bygga upp kompetens för att förädla data. Sverige kan också kombinera flera av sina framgångsrika industrier. Genom att blanda in gamingindustrin i hur hälsovården fungerar kan vi tvätta bort vårdbegrepp som “följsamhet” (att patienten ska göra som hen är tillsagd) och istället jobba tillsammans med patientens egna drivkrafter genom spelbaserat lärande (s.k. gamification).

Syfte: stärka det strategiska arbetet med AI

Ta fram ett underlag för Swelife när det gäller strategiska satsningar inom AI-området med fokus på hälsa/life science. Materialet kommer att släppas som en publik rapport med förhoppning om att det kan ingå som diskussionsunderlag för de flesta organisationer inom life science-sektorn.

Projektets delmål

Genomföra en nulägesanalys med fokus på AI ur ett hälsoperspektiv, där en GAP-analys kommer att sätta fingret på vilka kommande prioriteringar och satsningar som är nödvändiga.

Ett ytterligare delmål är att stärka Swelifes projektportfölj i sitt arbete med AI.

Projektets leveranser

I stora drag är det följande leveranser som är att vänta av AI-projektet:

  • Internationell omvärldsanalys
  • Nationell nulägesanalys
  • GAP-analys
  • Genomlysning av Swelifes projektportfölj ur ett AI-perspektiv
  • Workshopserie för intresserade portföljprojekt med fokus på AI inom hälsa

Arbetspaket 1: AI ur ett hälsoperspektiv – omvärlds- och nulägesanalys

Det saknas idag både internationell omvärldsanalys och nationell nulägesanalys av AI-satsningar som fokuserar på hälsa. Detta arbete ökar möjligheten till samordningen av befintliga insatser och kan dessutom utgöra underlag för prioriteringar av kommande satsningar.

Internationell omvärldsanalys

En sammanställning av internationellt arbete inom hälsa där vi tänker dra nytta av befintliga rapporter och analyser, men leverera en analys som fokuserar på life science och hälsa.

Nationell nulägesanalys

Söka upp och beskriva befintliga resurser, satsningar och större projekt, etc, inom AI med hälsofokus. Vi kommer presentera en översikt med bland annat var det finns beräkningskapacitet, lagring och annan kapacitet som är nödvändig för att jobba med AI. Vi kommer i den mån det är möjligt också beskriva vilka kostnader det innebär att dra nytta av denna befintliga infrastruktur.

GAP-analys

Fokusera på det som behöver satsas på för att Sverige ska kunna bli internationellt konkurrenskraftiga inom hälsorelaterade AI-lösningar. Satsningarna kommer relatera till segmenten en människa kan befinna sig i, Frisk-Risk-Sjuk, där en tidig upptäckt av risk gör att vi kan göra rätt från början istället för att vara reaktiva med en redan sjuk person.

Arbetspaket 2: Stärka Swelifes projektportfölj i sitt AI-arbete

Kommer i den mån det är möjligt att påbörjas under våren 2019 samtidigt som arbetspaket 1. Dagens projektportfölj innehåller ytterst få projekt som har något arbete inom AI-området, men ett flertal av dem skulle ha nytta av använda AI-komponenter i sitt fortsatta arbete. Därför ska AI-projektet erbjuda både kompetens och inspiration till de projekt som bedöms ha nytta av det.

Genomlysning av Swelifes projektportfölj ur ett AI-perspektiv

Gå igenom hela projektportföljen för att se nuläget och göra en bedömning om där finns en potentiell AI-förstärkning av det projektet försöker uppnå.

Workshopserie för intresserade portföljprojekt med fokus på AI inom hälsa

Exakt format för workshops är inte klart ännu. Tidiga tankar är allt från en halvdags idéworkshop till att vid behov köra Google Ventures Sprint-metod. Dock är det nog ingen tvekan om att det blir inslag av designtänkande/servicedesign i de workshops som erbjuds.

Men frågan är om inte workshopen ska föregås av ett inspirationstillfälle. Exempelvis en tvåtimmarsträff som inleds med en introduktion till AI och AI:s beståndsdelar, samt en avslutning där man får pröva på själv. Det finns ett flertal som kört liknande handfast introduktion tidigare, bland annat ryktas det om Region Västerbotten.

Kör vi en inspirationsträff innan workshopen blir det nog lättare att alla som deltar har en bättre grundförståelse och kan relatera till något de faktiskt prövat på själva.

Tanken är också att köra öppna workshops för de aktörer som är intresserade, exempelvis de som finansierats av Vinnova utanför Swelife. Exakt format är inte bestämt ännu (så kom gärna med förslag).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.