Geodata för ambulanser

Testfordon för nya geodata

För att personalen i regionens ambulanser snabbt ska hitta rätt väg till destinationen är fordonen utrustade med datorer med kartstöd. I dagsläget är det en tämligen begränsad uppsättning geodata som visas i kartlösningen i fordonsdatorn och det finns ett stort behov av en mer detaljerad karta för att underlätta för personalen att snabbt hitta rätt. Ett par exempel på kompletterande underlag som önskas är:

 • Byggnader
 • Kyrkor
 • Kraftledningar
 • Hållplatser för kollektivtrafiken
 • Stigar
 • Sjukhus
 • Vårdcentraler
 • Jourcentraler

Eftersom kartstödet måste fungera oavsett om bilen har uppkoppling eller ej, ska dessa geodata lagras lokalt i fordonsdatorn. Dessutom önskas tillgång till Lantmäteriets karttjänster, inklusive ortofoto, eftersom detta kan ge ytterligare information om fordonets destination.

Fordonsdator

Tiderna då det gick att ösa stora mängder ostrukturerade geodata över en fordonsdator är förbi och i vårt fall fanns det en utpekad kartmotor att förhålla oss till; alla de geodata som ska presenteras i fordonsdatorn måste följa den datamodell som leverantören har definierat. För att anpassa önskade geodata har vi därför för varje lager i kartan (byggnader, intressepunkter etc.) tagit fram ett FME-workspace som anpassar underlaget så att det passar in i leverantörens mall:

FME-workspace för lagret med intressepunkter (POI)

I de flesta fall har det gått smidigt, men stundtals har vi behövt göra vissa avvägningar och ställningstaganden för att kunna matcha de olika underlagen mot datamodellen. I flera fall har denna även utökats för att bättre passa våra önskemål. Under arbetets gång har vi stött på en del tveksamheter kring de geodata som ska ingå och många förbättringsförslag har skickats till Lantmäteriet samt att många adresser har rättats i Katalog i Väst  för de egna verksamheterna, exempelvis för jourcentraler.

I dagsläget har vi tagit fram geodata för Västra Götaland samt kringliggande län, vilket täcker in nästan samtliga körningar med ambulanserna. Det är något av ett första utkast och lösningen testas i liten skala av både Västra Götalandsregionen och leverantörer. Under ett test förra året konstaterade vi exempelvis att kartografin behövde förbättras, att det saknades önskade objektstyper och att ett bättre uppdaterat vägnät var nödvändigt.

Karta i fordonsdator

Lite längre fram väntar mer arbete:

 • Det finns fortfarande en hel del information som vi inte använder i exempelvis fastighetskartan. Här får ambulanspersonalen testa en period och komma med synpunkter.
 • I dagsläget finns ett par datamängder, exempelvis vårdcentraler, endast för Västra Götaland i kartan. Behöver vi utöka detta?
 • Behöver vi utöka den geografiska avgränsningen? Hela Sverige?
 • Flera av de underlag som vi använder i dagsläget kommer att stöpas om de kommande åren, exempelvis fastighetskartan. Detta behöver vi förstås anpassa oss till.
 • I dagsläget använder vi leverantörens vägnät för ruttning till destinationen. På sikt kanske vi även kan se över om vi ska hålla även med eget vägnät.
 • Sätta upp en dedikerad server för karttjänster (WMS), exempelvis ortofoto.
 • Vi har även diskuterat att lagra ortofotot lokalt på fordonsdatorn, som vi gör med övriga geodata.
 • Det är ännu inte bestämt hur ofta fordonsdatorernas geodata ska uppdateras. Exempelvis vårdcentraler och byggnader är exempel på datamängder som kan ändras ofta. Vilka rutiner ska vi ha för detta?

Mer att göra även nästa år alltså.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *